Công ty điêu khắc đá

  • Đức Quán Thế Âm bằng đá non nước

Đức Quán Thế Âm bằng đá non nước

Tượng đức quán thế âm bằng đá non nước hiện được sử dụng rất nhiều, mục đích chính là cho nhu cầu tôn giáo và mỹ nghệ. Tuy nhiên khi thờ tượng phật bà cũng có nhiều điều cần chú ý.

Trong phong thủy, tượng quan âm thường được tư vấn đặt ở bàn thờ phật hoặc giữa phòng chính, phương hướng của cách hung tinh – sát tinh – các vận phong thủy không tốt, và đặc biệt cần chú ý tránh đặt ở các nơi tối tăm, ô uế, vì như vậy là bất kính với phật bà quan âm bồ tát, ngày sau sẻ khó thụ được phật pháp hoặc sự phù trợ.