Công ty điêu khắc đá

  • Tượng bổn sư thích ca đá non nước

Tượng bổn sư thích ca đá non nước

Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca thường đắp y choàng qua cổ không có đắp y khoát vuông để trống trước ngực có chữ vạn. Phật Thích Ca thường ở trong các chùa Phật giáo Bắc Tông đều thờ Ngài ở chính giữa chánh điện. Nên gọi Ngài là đấng Trung Tô của thế gian này.

Khác hơn Bồ Tát, vì hàng Bồ Tát tuy khởi lòng từ độ khắp chúng sanh nhưng giác hạnh chưa được viên mãn, chỉ có Phật, tâm cảnh đều viên mãn. Căn bản trí được hiển lộ toàn vẹn, ngũ trụ phiền não đã tận diệt, hai thứ sanh tử không còn, ba giác đã trọn, muôn đức đã đủ, đầy đủ mười hiệu, nay chỉ nên một hiệu là Như Lai thì mười hiệu đồng bày. Trưng bày tượng Phật Bổn Sư Thích Ca trong nhà cũng giúp gia đình được bình an và mang lại nhiều may mắn.

Có rất nhiều chất liệu để chế tác nên một bức tượng, nhưng tuy nhiên nếu sử dụng bằng chất liệu đá để thực hiện, đặc biệt là đá non nước thì sẽ cho ra bức tượng Phật Bổn Sư Thích Ca đá non nước đẹp và có tuổi thọ cao hơn rất nhiều.